Wetgeving

Isoleren is de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Het is goed voor uw wooncomfort, uw portemonnee en het milieu. Logisch dus dat dit massaal gedaan wordt. Sterker nog, verduurzamen valt onder de Nederlandse regelgeving. Maar wist u dat het isoleren van uw spouwmuur of uw dak in veel gevallen eigenlijk in strijd is met de Wet- en regelgeving?

Uitleg wet natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

De wet natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en is eigenlijk drie wetten in een: de Natuurbeschermingswet van 1988, de Boswet en de Flora & Fauna wet. Deze laatste wetgeving is het interessants met betrekking tot isoleren. Sommige diersoorten – waaronder de huismus, gierzwaluw en de vleermuis – zijn beschermd. Het is daarom verboden om deze dieren:


  • Opzettelijk te doden of te vangen
  • Opzettelijk te verstoren
  • Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen

Mag ik dan wel isoleren?

Dit mag alleen als u zeker weet dat er geen dieren in uw woning leven. U moet hiervoor een ecologische quickscan laten doen. Er wordt dan een rapport opgesteld om te bepalen of het mogelijk is dat dieren zich in uw woning nestelen. Als uit het rapport blijkt dat er geen dieren wonen in uw woning, mag u isoleren. Is er wel een kans? Dan zult u een ecoloog moeten inhuren. Deze komt meerdere malen per jaar bij u posten om te kijken of er bijvoorbeeld vleermuizen aanwezig zijn. Dit is een lang en kostbaar proces.

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Sommige gemeentes hebben een ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Dit wordt niet landelijk bepaald en verschilt echt per gemeente. U mag uw spouwmuur of dak laten isoleren, maar eerst moet u de woning natuurvrij maken. Dit kunnen wij voor u doen door o.a. exclusion flaps op te hangen. Wij leggen u graag meer uit over onze werkwijze.

 

Hoe Vleermuisheld bijdraagt aan een duurzaam leefgebied

Bij Vleermuisheld erkennen we de noodzaak van zowel isolatie als milieubescherming. Wij zetten ons volledig in voor een duurzame habitat voor vleermuizen en andere beschermde soorten. Daarnaast kunnen partners van ons huizen en andere structuren energiezuiniger maken. Om ervoor te zorgen dat de habitat van vleermuizen en andere beschermde soorten wordt gerespecteerd, hanteren wij de ecologische regelgeving strategie. Dit houdt in dat wij voorzorgsmaatregelen nemen om verstoringen te beperken en rekening te houden met de ecologische vereisten van deze soorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de broed- en rustplaatsen.

Het naleven van de wetgeving omtrent vleermuizen

Wij weken nauw samen met ecologen om ervoor te zorgen dat wij wet- en regelgeving waaronder de Natuurbeschermingswet naleven. Zij helpen ons te bepalen of vleermuizen en andere beschermde soorten aanwezig zijn in woningen en bouwwerken en bieden advies over de beste manieren om hun habitat veilig te stellen.

Wet- en regelgeving omtrent vleermuizen in woningen

Wanneer vleermuizen of andere beschermde soorten in een bouwwerk worden aangetroffen, voeren wij compensatie- en mitigatiemaatregelen uit om te garanderen dat hun leefgebied wordt beschermd. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld vleermuiskasten worden gebouwd of vleermuisvriendelijke elementen aan de muur of het dak worden toegevoegd. Deze acties zorgen ervoor dat de dieren zonder gevaar voor hun bestaan in de buurt kunnen blijven.

 

Vleermuisheld is uw partner voor milieuvriendelijke, duurzame isolatie.

Voldoen aan de wetgeving en tegelijkertijd een duurzame toekomst voor mens en dier bevorderen, wordt gegarandeerd door onze deskundige en pragmatische aanpak. Het behoud van vleermuizen en andere kwetsbare soorten is niet alleen een nationale aangelegenheid, maar wordt ook op Europese schaal geregeld. De basis voor het behoud van de bedreigde soorten en hun leefgebieden wordt gevormd door de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Nederland heeft deze Europese eisen geïmplementeerd en via de Natuurbeschermingswet, die ervoor zorgt dat nationale wetgeving en regelgeving worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Verantwoordelijkheid en mitigatie strategieën 

Iedereen die handelingen verricht die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten is volgens de Wet Natuurbescherming verplicht tot voorzichtigheid. Dit houdt in dat u de verantwoordelijkheid heeft om alle praktische maatregelen te nemen om de schade die aan deze dieren kan worden toegebracht te beschermen, te verminderen of te compenseren.

 

In sommige gevallen moet u een mitigatieplan opstellen en indienen bij de bevoegde overheidsinstantie. Uw strategie moet de stappen beschrijven die u neemt om de negatieve effecten van de isolatie van uw project op beschermde soorten te verminderen. Hier kunnen wij u bij helpen, om ervoor te zorgen dat u de wet- en regelgeving naleeft.

Gemeentelijke en provinciale verplichtingen

De provincies en gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de handhaving en uitvoering van de Natuurbeschermingswet. Zij zijn belast met de afgifte van vergunningen en ontheffingen voor werkzaamheden, zoals isolatieprojecten, die gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten. Bovendien zijn zij belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving en de handhaving ervan indien nodig.
 
Onze inspanningen zijn in overeenstemming met de Natuurbeschermingswet en alle andere relevante regelgeving en voorschriften dankzij onze sterke samenwerking met provinciale en lokale overheden. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan!