De Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van kracht en beschermt natuurgebieden, diersoorten en bos. De Wet Natuurbescherming vervangt drie wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet uit 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.  Het beleid en de implementatie van de wet natuurbescherming wordt op provinciaal niveau geregeld.

Ontheffing wet natuurbescherming

Uw gemeente kan een ontheffing wet natuurbescherming aanvragen. Er wordt dan een uitzondering gemaakt en de wet natuurbescherming mag overtreden worden. Onder bepaalde voorwaarden mogen er maatregelen genomen worden die eventueel negatieve effecten op flora en fauna hebben. Vaak moeten er maatregelen getroffen worden die de negatieve effecten minimaliseren. Bij isolatie is dit bijvoorbeeld het ophangen van vleermuiskasten, zodat de vleermuizen een nieuwe woonplaats hebben.

Verschil wet natuurbescherming vergunning en wet natuurbescherming ontheffing

Het verschil tussen een vergunning wet natuurbescherming en een ontheffing wet natuurbescherming is dat er bij een vergunning een bepaalde handeling wordt toegestaan. Er kan bijvoorbeeld een bouwvergunning worden afgegeven of een vergunning waardoor een partij mag demonstreren. Bij een ontheffing wordt er in een individueel geval uitzondering op een wettelijk verbod of gebod gemaakt. Bij de ontheffing wet natuurbescherming mag er wel geïsoleerd worden, mits er wordt voldaan aan de methode natuurvriendelijk isoleren.

Mijn gemeente heeft een ontheffing wet natuurbescherming

Heeft uw gemeente een ontheffing wet natuurbescherming? Dat is goed nieuws, dan kunt u uw laten isoleren. Hoe werkt het precies? Wij komen bij u langs om exclusion flaps op te hangen. Zo kunnen de vleermuizen wel uit uw woning, maar niet meer terug erin. Ook hangen wij vleermuiskasten op of zorgen we op andere manieren voor een alternatieve verblijfplaats. Na 5 dagen gaan de vleermuizen eten zoeken en zijn ze uit uw woning. Hierna mag u isoleren.

Wilt u uw woning natuurvrij laten maken? Neem dan contact met ons op!